Đánh giá Sản xuất sạch hơn là gì?

Đánh giá SXSH là các hoạt động được tiến hành nhằm xác định các khả năng có thể mang lại hiệu quả cho cơ sở sản xuất; được thực hiện bởi bản thân doanh nghiệp hoặc do cơ quan tư vấn hỗ trợ. Việc đánh giá SXSH thường tập trung vào trả lời các câu hỏi: Các chất thải và phát thải Ở ĐÂU sinh ra ? Các chất thải và phát thải phát sinh do NGUYÊN NHÂN nào? Giảm thiểu và loại bỏ các chất thải và phát thải trong doanh nghiệp NHƯ THẾ NÀO?

Đánh giá sản xuất sạch hơn là một tiếp cận có hệ thống để kiểm tra quá trình sản xuất hiện tại và xác định các cơ hội cải thiện quá trình đó hoặc sản phẩm. Quá trình đánh giá SXSH được chia thành sáu bước là:

1. Khởi động;

2. Phân tích các công đoạn sản xuất;

3. Phát triển các cơ hội SXSH;

4. Lựa chọn các giải pháp SXSH;

5. Thực hiện các giải pháp SXSH;

6. Duy trì SXSH.

Sáu bước này phân ra thành 18 nhiệm vụ (đang cập nhật).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.